Concurs

REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE


Concurs -  O felie de Magie


“Mopan - O felie de magie”SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL “Mopan - O felie de magie” este :

MOPAN SUCEAVA S.A., persoană juridică română, cu sediul în Strada Traian Vuia, Nr.2, Suceava, înmatriculată la Registrul Comerțului, sub nr. J33/719/2015, CIF RO34874331, reprezentată prin Radu Constantin Daniel, în calitate de Director General, denumită în continuare Organizator.
Promoţia se va desfăşura conform prezentului regulament a cărei respectare este obligatorie pentru toţi participanţii.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul www.mopansuceava.ro si/sau pagina oficiala de Facebook – https://www.facebook.com/mopansuceava

SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. MOPAN SUCEAVA S.A. va purta denumirea oficială de “Mopan - O felie de magie” şi se desfăşoară pe pagina oficială de Facebook.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania “Mopan - O felie de magie” va fi lansată la data de 17.11.2022 şi se va încheia la data 01.12.2022, cu respectarea datelor prevăzute în Regulamentul Oficial.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

La campania promoţională “Mopan - O felie de magie” pot participa persoanele fizice având reşedinţa în România, în condiţiile prezentului regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului SC. MOPAN SUCEAVA SA şi a rudelor acestora de gradul I.
Pot participa doar persoanele ce au implinit 18 ani fiind exclusi şi minorii de peste 16 ani, chiar daca detin acordul reprezentantului legal (părinte, tutore sau ocrotitor legal).
Prin participarea în campanie, toți utilizatorii sunt direct răspunzători pentru datele, conținutul sau pozele folosite pentru inscrierea in concurs. Câştigătorii premiilor acceptă să semneze, la solicitarea Organizatorului, în momentul primirii premiilor, lista de câştigători, care va constitui astfel dovada că Organizatorul a acordat premiul respectiv, îndeplinindu-şi astfel obligaţia asumată prin acest regulament. De asemenea, sunt de acord și își iau angajamentul să trimită organizatorului în termen de 7 zile de la înmânarea premiului, minim o poză cu produsele primite și cu ei.
Participarea la promoţie şi câştigarea unui premiu presupun acordul implicit al câştigatorului ca Organizatorul să-i poată folosi numele, adresa şi imaginea în materiale publicitare (tv, audio, presă, internet, materiale promoţionale etc.), legate de această promoţie, fără alte obligaţii sau plăţi.
Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prevederilor prezentului regulament.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

În cadrul campaniei promoţionale “Mopan - O felie de magie” vor fi oferite 3 premii, după cum urmează:
Pe 02.12.2022 va avea loc o extragere, urmând pasul 5 din Pașii de înscriere în concurs și vor fi aleși 3 câștigători, dintre comentariile postate de participanții la postarea de concurs.
Premiile constau în: o mașină de copt pâine și 10 kg de făină Mopan, set de tăvi și un cozonac, un mixer și un coș cu dulciuri, iar câștigătorii lor vor fi desemnați prin tragere la sorți, în ordinea de mai sus.

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

Pași pentru înscrierea în concurs:
1. Participanții vor accesa pagina de Facebook MOPAN Suceava.
2. Vor identifica și posta comentarii relevante la postarea de concurs.
3. Înscrierea se va realiza prin comentarii la postarea de concurs răspunzând la întrebarea formulată în postare și distribuirea (SHARE) pe profilul personal a postării de concurs cu setarea PUBLIC, precum și like la pagina de Facebook Mopan.
4. Perioada de înscriere la concurs este: 17.11.2022-01.12.2022
5. Extragerea câștigătorilor se va realiza folosind siteul https://commentpicker.com, în cazul în care acesta nu va fi disponibil, se va folosi www.random.org
6. Toți participanții își asumă conținutul postat și originalitatea lui.
7. Comentariile care nu respectă tematica postării și comentariile care conțin un limbaj vulgar vor fi șterse, astfel utilizatorul nu va mai fi înscris la tragerea la sorți.
8. Vor fi extrași 3 câștigători unici și validați urmărind dacă s-au respectat pașii mai sus menționați. În cazul în care se va constata că nu a fost îndeplinită una sau mai multe condiții, se va organiza o nouă extragere.
Premiul va fi trimis în termen de 7 zile lucrătoare din momentul validării câștigătorului, după verificarea datelor personale, pe baza unui act de identitate al câştigătorului.
Odată cu semnarea de către Participant a confirmării de primire, Organizatorul este liberat faţă de acesta de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE A CÂŞTIGĂTORILOR

Pentru validarea premiului, câștigătorul va trebui să trimită un mesaj privat pe pagina de Facebook a companiei în termen de maxim 3 zile de când a fost anunțat. În situația în care primii câștigători desemnați nu răspund în termenul stabilit, se va mai face o extragere și va fi desemnat un alt câștigător și validat conform regulamentului.
Se vor face maxim trei desemnări și validări. Dacă niciun user nu răspunde în termen cu mesaj privat, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul.
Date solicitate pentru validare:
Nume, Prenume, Telefon mobil sau fix, Adresa, e-mail.

SECŢIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR

Premiul va fi acordat în maxim 7 zile de la data validării castigatorului.
Câştigătoriul va primi premiul indicat şi nu contravaloarea acestuia în bani.
Premiile nu pot fi înlocuite, total sau parţial, cu alte obiecte, şi nici nu se va putea acorda contravaloarea lor în numerar, conform menţiunii anterioare.

SECŢIUNEA 10.RĂSPUNDERE

Organizatorul nu va răspunde pentru dispariţia sau deteriorarea premiilor, după momentul oferirii lor.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal – Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

SECŢIUNEA 12. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei campanii, Organizatorul şi celelalte firme implicate nu îşi asumă nici un fel de răspunderi referitor la premierile care ar trebui realizate în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECŢIUNEA 14. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între S.C. MOPAN SUCEAVA SA şi participanţii la promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de pe raza teritorială a sediului S.C. MOPAN SUCEAVA SA.

SECŢIUNEA 15. DIVERSE

Participarea la această promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Acordarea premiului reprezintă principala obligaţie a Organizatorului. Validarea şi modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului.
Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata concursului. Regulamentul se va publica pe site-ul www.mopansuceava.ro
Odată cu primirea premiului, participantul câştigator declară în mod liber şi neechivoc că nu are nici un fel de pretenţii de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de Organizatori.
Revendicările nejustificate de premii, falsurile sau plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive constituie temei pentru Organizatori în solicitarea de daune interese.

Organizator,
MOPAN SUCEAVA S.A